Hana a Jan Týčovi
Praha 10
mobil: 602 800 904, 602 800 903

email: yanhan@shar-pei.org